Tư vấn lập cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật trang thiết bị; Tư vấn thẩm định giá tài sản; Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

– Tư vấn lập cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật trang thiết bị
– Tư vấn thẩm định giá tài sản
– Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu
– Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
Chi tiết xem tại đây!