Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

  • Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.Chi tiết xem tại đây