Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo về việc tổ chứ đấu giá tài sản. Chi tiết xem tại đây!