Bệnh viện Bắc Thăng Long thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Bệnh viện Bắc Thăng Long thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Cụ thể như sau:

Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung thông báo xét tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Bắc Thăng Long xem chi tiết tại đây

Thông báo điều chỉnh tiến độ xét tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Bắc Thăng Thăng Long xem chi tiết tại đây

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Bắc Thăng Long xem chi tiết tại đây