Thông báo về việc công bố công khai kết quả xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú lần thứ 14 năm 2023

Sau khi tổ chức lấy ý kiến của tập thể đơn vị về việc ủng hộ, giới thiệu đối với cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú. Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú lần thứ 14 năm 2023 tổ chức niêm yết công khai xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú lần thứ 14 năm 2023. Chi tiết tại đây