Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Bệnh viện Bắc Thăng Long thông báo xét tuyển viên chức năm 2022 cụ thể như sau:

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Bắc Thăng Long: tại đây

Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự tuyển: Hướng dẫn ghi Phiếu ĐKDT

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: phiếu đăng ký dự tuyển

Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Bắc Thăng Long: tại đây

Quyết định vv thành lập tổ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 của BV Bắc Thăng Long: tại đây

Quyết định thành lập ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 của BV Bắc Thăng Long: tại đây

Thông báo tiến độ xét tuyển viên chức năm 2022 của BV Bắc Thăng Long tại đây