QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CẤU TRÚC ĐỀ THI, HÌNH THỨC KIỂM TRA SÁT HẠCH VÀ NỘI DUNG ÔN TẬP TRONG KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

Quyết định phê duyệt cấu trúc đề thi, hình thức kiểm tra sát hạch và nội dung ôn tập trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2022. Chi tiết tại đây