Quyết định thành lập tổ tiếp công dân và quy chế, nhiệm vụ của Tổ tiếp công dân

Về việc thành lập Tổ tiếp công dân xem

Quyết định về ban hành quy chế tiếp công dân và phân công nhiệm vụ của Tổ tiếp công dân xem