QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN BẮC THĂNG LONG NA 2022

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN BẮC THĂNG LONG NA 2022

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Bắc Thăng Long năm 2022. Chi tiết tại đây