Phòng TCCB

1. Cơ cấu tổ chức:
– Tổng số nhân sự : 04
– Trưởng phòng: BSCK II PHẠM THÁI ANH
– Nhân viên:
+ Đào Thị Hồng – Chuyên viên
+ Nguyễn Thị Loan – Chuyên viên
+ Hồ Đại Quỳnh Nga – Chuyên viên
2. Chức năng, nhiệm vụ:
– Phòng Tổ chức Cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện.
– Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
– Tổ chức thực hiện công tác cán bộ quản lý hồ sơ lí lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
– Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình Giám đốc Bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.
– Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
– Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong Bệnh viện.
– Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiện và thái độ phục vụ.
– Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc Bệnh viện giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.
– Tổ chức tập huấn, kiểm tra công tác An toàn lao động, vệ sinh lao động; phòng cháy, chữa cháy và theo dõi nhân lực quân sự, an ninh quốc phòng trong bệnh viện.
– Tiếp nhận đào tạo học viên, nhân viên y tế thực hành khám bệnh, chữa bệnh.
– Thực hiện các nghiên cứu khoa học.
– Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong Bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.
3. Các bộ phận:
– Lao động tiền lương; chế độ; chính sách.
– Quản lý nhân lực; hồ sơ nhân lực; phần mềm quản lý nhân lực.
– Tuyển dụng; điều động; luân chuyển.
– Công tác cán bộ; bổ nhiệm; miễn nhiệm; bổ nhiệm lại.
– Thi đua – khen thưởng; kỷ luật.
– Đào tạo cán bộ; quy hoạch cán bộ.
– Đào tạo học viên, nhân viên y tế thực hành.
– An toàn lao động, vệ sinh lao động.
– Quản lý về nhân lực quân sự, an ninh quốc phòng.
– Quản lý phòng cháy, chữa cháy.
– Bảo vệ chính trị nội bộ.
4. Định hướng phát triển
– Đảm bảo tính công bằng, dân chủ, công khai trong thực hiện các chính sách, chế độ của công chức, viên chức, người lao động.
– Quản lý hồ sơ viên chức theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ.
– Tiếp tục triển khai thực hiện qui chế dân chủ trong Đảng bộ cơ sở, chính quyền, đoàn thể và trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động.