Kiểm định các thiết bị X-Quang, kiểm xạ phòng chụp X-Quang; Bảo dưỡng định kỳ hệ thống máy chụp cắt lớp Hispeed Dual

Kiểm định các thiết bị X-Quang, kiểm xạ phòng chụp X-Quang; Bảo dưỡng định kỳ hệ thống máy chụp cắt lớp Hispeed Dual. Chi tiết xem tại đây