Kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 23+24/6/2020 bệnh viện tổ chức kiểm tra đánh giá thực trạng chất lượng các mặt hoạt động và dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện.

– Ngày 23+24/6/2020  bệnh viện tổ chức kiểm tra đánh giá thực trạng chất lượng các mặt hoạt động và dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện.

– Bệnh viện đã thành lập đoàn kiểm tra, với 21 thành viên chính thức và trưng dụng thêm các viên chức khác.

– Nội dung kiểm tra quy chế chuyên môn, chất lượng bệnh viện, phỏng vấn Nhân viên y tế, người bệnh nội trú, ngoại trú.

Kết quả kiểm tra, đánh giá: xem tại đây