Khoa khám chữa bệnh

Kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 23+24/6/2020 bệnh viện tổ chức kiểm tra đánh giá thực trạng chất lượng các mặt hoạt động và dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện. - Ngày 23+24/6/2020  bệnh viện tổ chức kiểm tra đánh giá thực trạng chất lượng các mặt hoạt động và dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện. - Bệnh viện đã …