BỔ SUNG MUA SẮM NẸP, VÍT C HO KHOA CHẤN THƯƠNG THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM THƯỜNG XUYÊN TẠI ĐƠN VỊ

Mua sắm bổ sung nẹp, vít cho khoa Chấn thương thuộc dự toán mua sắm thường xuyên tại đơn vị. Chi tiết xem tại đây!