Bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên tại đơn vị (Dịch vụ sửa chữa Dây nội soi đại tràng và Dịch vụ sửa chữa máy C-Arm (KTS) của hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể)

Bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên tại đơn vị (Dịch vụ sửa chữa Dây nội soi đại tràng và Dịch vụ sửa chữa máy C-Arm (KTS) của hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể). Chi tiết xem tại đây!