Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh

Từ ngày 28/10/2020 đến ngày 03/11/2020 tải về

Từ ngày 04/11/2020 đến ngày 10/11/2020 tải về

Từ ngày 11/11/2020 đến ngày 17/11/2020 tải về

Từ ngày 18/10/2020 đến ngày 24/11/2020 tải về