Trang chủ » Kiến thức cần biết

Thư viện pháp luật

Luật bảo vệ sức khỏe. Xem chi tiết tại đây

Thông tư hướng dẫn cung cấp và sử dụng các dịch vụ Internet. Xem chi tiết tại đây

Nghị định hướng dẫn một số điều của luật bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc. Xem chi tiết tại đây

Luật viên chức  năm 2010. Xem chi tiết tại đây

Luật 14/1012/QH13 về phổ biến, giáo dục pháp luật. Xem chi tiết tại đây

Luật vệ sinh an toàn lao động 84/2015/QH13. Xem chi tiết tại đây

Luật tiếp công dân 2013. Xem chi tiết tại đây

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13. Xem chi tiết tại đây

Hiến pháp 2013. Xem chi tiết tại đây

Luật hôn nhân và gia đình 52/2014/QH13. Xem chi tiết tại đây

Luật số 10/2013/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy. Xem chi tiết tại đây

Luật 05/2015/NĐ-CP chi tiết Bộ luật 10/1012 về luật lao động. Xem chi tiết tại đây

Luật Dược 105/2016/QH13. Xem chi tiết tại đây

Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13. Xem chi tiết tại đây

Luật Tố cáo số 03/2011/QH13. Xem chi tiết tại đây

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy định về hợp đồng lao động và kỷ luật, trách nhiệm vật chất trong NĐ 05/2015/NĐ-CP chi tiết Bộ Luật 10/2012/QH13 về lao động. Xem chi tiết tại đây

Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12. Xem chi tiết tại đây

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012. Xem chi tiết tại đây

Luật 88/2015/QH13 về kế toán. Xem chi tiết tại đây