Trang chủ » Kiến thức cần biết

Thư viện pháp luật

Luật bảo vệ sức khỏe. Xem chi tiết tại đây

Thông tư hướng dẫn cung cấp và sử dụng các dịch vụ Internet. Xem chi tiết tại đây

Nghị định hướng dẫn một số điều của luật bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc. Xem chi tiết tại đây

Luật viên chức  năm 2010. Xem chi tiết tại đây

Luật 14/1012/QH13 về phổ biến, giáo dục pháp luật. Xem chi tiết tại đây

Luật vệ sinh an toàn lao động 84/2015/QH13. Xem chi tiết tại đây

Luật tiếp công dân 2013. Xem chi tiết tại đây

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13. Xem chi tiết tại đây

Hiến pháp 2013. Xem chi tiết tại đây

Luật hôn nhân và gia đình 52/2014/QH13. Xem chi tiết tại đây

Luật số 10/2013/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy. Xem chi tiết tại đây

Luật 05/2015/NĐ-CP chi tiết Bộ luật 10/1012 về luật lao động. Xem chi tiết tại đây

Luật Dược 105/2016/QH13. Xem chi tiết tại đây

Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13. Xem chi tiết tại đây

Luật Tố cáo số 03/2011/QH13. Xem chi tiết tại đây

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy định về hợp đồng lao động và kỷ luật, trách nhiệm vật chất trong NĐ 05/2015/NĐ-CP chi tiết Bộ Luật 10/2012/QH13 về lao động. Xem chi tiết tại đây

Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12. Xem chi tiết tại đây

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012. Xem chi tiết tại đây

Luật 88/2015/QH13 về kế toán. Xem chi tiết tại đây

NĐ 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán. Xem chi tiết tại đây

NĐ 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Dược. Xem chi tiết tại đây

Luật 40/2009/QH12 về khám chữa bệnh. Xem chi tiết tại đây

Luật 55/2010/QH12 về An toàn thực phẩm. Xem chi tiết tại đây

TT 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy định về tiền lương trong NĐ 05/2015/NĐ-CP và một số điều trong Bộ Luật 10/2012/QH13. Xem chi tiết tại đây

NĐ 85/2015/NĐ-CP chi tiết Bộ Luật 10/2012/QH13 về lao động về chính sách đối với lao động nữ. Xem chi tiết tại đây

Luật 55/2014/QH13 về Bảo vệ môi trường. Xem chi tiết tại đây

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2012. Xem chi tiết tại đây

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Xem chi tiết tại đây

Luật Tài nguyên, môi trường Biền và hải đảo số 82/2015/QH13. Xem chi tiết tại đây

Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13. Xem chi tiết tại đây

Luật 26/2012/QH13 sửa đổi Luật 04/2007/QH12 về thuế thu nhập cá nhân. Xem chi tiết tại đây

Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và văn bản hướng dẫn. Xem chi tiết tại đây

Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13. Xem chi tiết tại đây

Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13. Xem chi tiết tại đây

NĐ 91/2017/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Thi đua, khen thưởng. Xem chi tiết tại đây

Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 của Quốc hội. Xem chi tiết tại đây

Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 của Quốc hội. Xem chi tiết tại đây

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14. Xem chi tiết tại đây

Nghị quyết 93/2015/QH13 về chính sách hưởng Bảo hiểm xã hội một lần với người lao động. Xem chi tiết tại đây

Quyết định 595/QĐ-BHXH về quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN. Xem chi tiết tại đây

Nghị định số 148/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động. Xem chi tiết tại đây

Quyết định 45/2018/QĐ-TTg ngày 9/11/2018 về quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Xem chi tiết tại đây

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Xem chi tiết tại đây

Nghị định số 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Xem chi tiết tại đây

Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Xem chi tiết tại đây

Quyết định 02/2018/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Xem chi tiết tại đây

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 của Quốc hội. Xem chi tiết tại đây

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 của Quốc hội. Xem chi tiết tại đây

Luật số 12/2017/QH14 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 của Quốc hội. Chi tiết xem tại đây

Nghị định số 137/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư. Chi tiết xem tại đây

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Chi tiết xem tại đây

Nghị định số 127/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. Chi tiết xem tại đây

Nghị định số 121/2018/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương. Chi tiết xem tại đây

Nghị định số 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe. Chi tiết xem tại đây

Nghị định số 118/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Chi tiết xem tại đây

Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước số 10/2017/QH14 của Quốc hội. Chi tiết xem tại đây

Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 của Quốc hội. Xem chi tiết tại đây

Nghị định số 118/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về công tác kết hợp quân dân y. Chi tiết xem tại đây

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Chi tiết xem tại đây

Nghị định số 91/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ. Chi tiết xem tại đây

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Chi tiết xem tại đây

Nghị định số 24/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động. Chi tiết xem tại đây

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Chi tiết xem tại đây

Nghị định số 80/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tôt chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử trí vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh. Chi tiết xem tại đây

Nghị định số 98/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Chi tiết xem tại đây

Nghị định số 67/2016/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế. Chi tiết xem tại đây

Nghị định số 132/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Chi tiết xem tại đây.

Bộ Luật Lao động năm 2019. Chi tiết xem tại đây.

Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của UBND Thành phố Hà Nội quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp, cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã. Chi tiết xem tại đây.

Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế về việc giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế. Chi tiết xem tại đây.

Quyết định 4037/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 05/9/2019 về việc xuất cấp hàng phòng, chống thiên tai cho các đơn vị, địa phương phục vụ công tác chống thiên tai, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn. Chi tiết xem tại đây.

Thông tư 25/2019/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 30/8/2019 về việc quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế. Chi tiết xem tại đây

Thông tư 26/2019/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 30/8/2019 quy định về danh mục thuốc hiếm. Chi tiết xem tại đây

Quyết định 3854/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 28/8/2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư 19/2019/TT-BYT ngày 30/7/2019. Chi tiết xem tại đây

Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Chi tiết xem tại đây

Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Chi tiết xem tại đây

Quyết định số 3632/QĐ-BYT ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về  việc ban hành danh mục các vị trí công tác trong ngành y tế phải thực hiện định kỳ chuyển đổi. Chi tiết xem tại đây

Quyết định số 3726/QĐ-BYT ngày 23/8/2019 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Danh mục phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản trong Đề án "Tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản đến năm 2030". Chi tiết xem tại đây

Quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 22/8/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue. Chi tiết xem tại đây

Quyết định số 3657/QĐ-BYT ngày 20/8/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 100 dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao để tập trung phát triển giai đoạn 2020 - 2030. Chi tiết xem tại đây

Quyết định số 3424/QĐ-BYT ngày 05/8/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục hóa chất diệt véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết sử dụng trong chương trình chống sốt xuất huyết giai đoạn 2019 - 2021. Chi tiết xem tại đây

Quyết định số 3400/QĐ-BYT ngày 01/8/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trong ngành y tế. Chi tiết xem tại đây

Quyết định số 457/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 406 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 165. Chi tiết xem tại đây

Quyết định số 456/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 22 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 103 bổ sung. Chi tiết xem tại đây

Quyết định số 3307/QĐ-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế về việc bãi bỏ Quyết định 2620/QĐ-BYT ngày 27/7/2012 của Bộ Y tế ban hành "Hướng dẫn triển khai tiêm vắc xin viêm gan B liều sơ sinh". Chi tiết xem tại đây

Chỉ thị số 07/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Chi tiết xem tại đây

Quyết định số 3310/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi rút B. Chi tiết xem tại đây

Quyết định số 435/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 35 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 102 bổ sung lần 2. Chi tiết xem tại đây

Quyết định số 434/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 04 vắc xin được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 03 năm - Đợt 38. Chi tiết xem tại đây

Thông tư 17/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm. Chi tiết xem tại đây