Trang chủ » Kiến thức cần biết

Bảng giá dịch vụ

- Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo Nghị quyết 13/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013. Chi tiết xem tại đây

- Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội ngày 31/7/2014 về việc điều chỉnh, bổ xung một số dịch vụ y tế đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội. Chi tiết xem tại đây

- Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính. Chi tiết xem tại đây

Giá Thuốc sử dụng tại Bệnh viện Bắc Thăng Long. Chi tiết xem tại đây

- Giá Vật tư y tế sử dụng tại Bệnh viện Bắc Thăng Long. Chi tiết xem tại đây

- Giá Dịch vụ kỹ thuật tại Bệnh viện Bắc Thăng Long. Chi tiết xem tại đây

Thông tư 39/2018/TT-BYT của BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng. Chi tiết xem tại đây

- Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố (Áp dụng cho đối tượng thu phí). Chi tiết xem tại đây.

- Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/ 7 /2019 của Bộ Y tế. Chi tiết xem tại đây