Phòng VT - TBYT

PHÒNG VẬT TƯ - THIẾT BỊ Y TẾ

Điện thoại: 043.968.7253          Email:

1.     Lãnh đạo

Trưởng phòng
TRẦN THỊ KIM OANH

Phó trưởng phòng
ĐẶNG QUANG DŨNG

2.     Lịch sử (thời gian hình thành và các mốc sự kiện).

.... Tháng 8 năm 2012 Phòng được tách ra từ khoa Dược.

3.     Tổ chức nhân sự (tổng số cb, nv theo trình độ).

-   Tổng số: 08

-    Trong đó:

Dược sỹ đại học: 01

Dược sỹ trung cấp: 04

Cử nhân cao đẳng KTTBYT: 03

4.     Nhiệm vụ chức năng

-       Thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế.

-       Cung cấp hóa chất, vật tư tiêu hao.

-       Sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị y tế.

5.     Thành tích

5.1. Công tác chuyên môn:

-       Thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế.

-       Cung cấp hóa chất, vật tư tiêu hao.

5.2 Công tác giảng dạy, đào tạo huấn luyện cán bộ:

-       Tham gia giảng dạy lớp cao học quản lý Bệnh viện.

5.3 Nghiên cứu khoa học:

-         Tham gia nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.