Phòng TCKT

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Điện thoại: 043.883.2152

 

1. Lãnh đạo

Trưởng phòng

HOÀNG THỊ BÍCH QUYÊN

Phó trưởng phòng

ĐOÀN THỊ PHƯƠNG NHƯ

2. Lịch sử

Phòng tài chính kế toán ra đời cùng với quá trình hình thành và phát triển của Bệnh viện

3. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 15

Trong đó:

Đại học: 07

Trung cấp: 08

4. Nhiệm vụ chức năng

-       Lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của Bệnh viện, tổ chức thực hiện khi … phê duyệt, thực hiện các nghiệp vụ kế toán.

5. Trang thiết bị

-       Gồm:

+       Máy vi tính: 13

+       Máy in: 05

+       Hệ thống quản lý viện phí, thu chi …

 

6. Thành tích

6.1. Công tác chuyên môn:

-       Bằng khen của Tổng Công ty Than 3 về công tác kế toán.

-       Tham gia tích cực các NCKH tại đơn vị, nhiều đề tài đã được nghiệm thu và được đánh giá cao.

6.4. Trao đổi hợp tác và các công tác khác:

-       Thường xuyên được trao đổi, hợp tác với các khoa lâm sàng cũng như các phòng ban liên quan để đạt kết quả tốt hơn.