Phòng TCCB

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Điện thoại:                  - Email:

1. Lãnh đạo

Trưởng phòng
DƯƠNG VĂN TUẤN

Phó trưởng phòng
PHẠM THÁI ANH

2. Lịch sử (thời gian hình thành và các mốc sự kiện).

Ra đời cùng với sự hình thành và phát triển của Bệnh viện.

3. Tổ chức nhân sự (tổng số cb, nv theo trình độ).

- Tổng số: 04

4. Nhiệm vụ chức năng

- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
- Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình Giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.
- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.
- Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét.

5. Công tác chuyên môn:

- Giải quyết tốt mọi chế độ chính sách nhà nước đối với cán bộ, viên chức của bệnh viện như: Nghỉ hưu, ốm đau, thai sản,  bệnh nghề nghiệp, phụ cấp chống dịch, tăng lương cho CBVC đúng kỳ hạn.
- Tham mưu cho Ban giám đốc xây dựng các quy chế, đề án hoạt động về chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức của bệnh viện như: Quy chế tuyển chọn cán bộ . Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn ... đã động viên kịp thời người lao động , tạo khí thế hăng say trong công tác.
- Xây dựng kế hoạch báo cáo trình cấp có thẩm quyền để tổ chức tuyển dụng viên chức theo đúng quy định của Pháp luật, bố trí cán bộ vào các vị trí theo năng lực, trình độ và khả năng, phát huy trí tuệ tập thể.
- Tham mưu cho Đảng ủy - Ban giám đốc bổ nhiệm các cán bộ lãnh đạo có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt đảm bảo đội ngũ kế cận có đủ năng lực trình độ thực hiện nhiệm vụ, công vụ, xây dựng Bệnh viện ổn định và phát triển.