Phòng Quản lý CLBV

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

Điện thoại: 

 

1. Lãnh đạo

Trưởng phòng

ĐỖ THỊ HƯƠNG THU