Phòng KHTH

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Điện thoại: 043.883.3139 - Email: 

1. Lãnh đạo

 

Trưởng phòng
NGUYỄN VĂN THÀNH

 

 

Phó trưởng phòng
ĐOÀN VĂN HẢI

Phó trưởng phòng
THÁI SƠN

 

Đ.D Trưởng
BÙI THỊ THANH HƯƠNG

2. Lịch sử (thời gian hình thành và các mốc sự kiện).

Từ khi thành lập Bệnh viện gọi là phòng y vụ.

3. Tổ chức nhân sự (tổng số cb, nv theo trình độ).

- Tổng số: 14

- Trong đó:

+ Bác sĩ CKII: 02
+ Bác sĩ CK: 01
+ Cao đẳng điều dưỡng: 02
+ Điều dưỡng trung học: 09

4. Nhiệm vụ chức năng

- Phòng Kế hoạch Tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám Đốc Bệnh viện, có trách nhiệm điều hoà kế hoạch hoạt động của các đơn vị, đôn đốc thực hiện các qui chế chuyên môn trong Bệnh Viện, giúp Giám Đốc tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn toàn Bệnh viện.

+ Hướng dẫn các khoa lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh Viện
+ Đôn đốc, theo dõi, đánh giá hiệu quả thực hiện qui chế bệnh viện.
+ Triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh Viện
+ Xây dựng kế hoạch, phát triển chuyên môn kĩ thuật, đào tạo cán bộ
+ Đảm bảo việc lưu trữ thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo qui định
+ Tổ chức công tác trực chuyên môn toàn Bệnh Viện
+ Xây dựng qui hoạch phát triển Bệnh viện để trình Giám Đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên
+ Giúp Giám Đốc chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác

5. Thành tích

5.1. Công tác chuyên môn:

- Nhiều năm liên tục được khen thưởng cấp ngành do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

5.2. Công tác giảng dạy, đào tạo huấn luyện cán bộ:

- Tham mưu với lãnh đạo về đào tạo chuyên môn cho cán bộ y tế và đào tạo thực tế cho Cao đẳng Y Hà Nội.

5.3. Nghiên cứu khoa học:

- Thường trực Hội đồng khoa học và tham gia nghiên cứu tích cực.

5.4. Trao đổi hợp tác và các công tác khác:

- Trao đổi hợp tác với các Bệnh viện bạn của Sở Y tế Hà Nội.