Phòng HCQT


Phòng Hành Chính Quản Trị

Điện thoại:043.882.2552............ Email:

 

1.     Lãnh đạo:

Trưởng phòng

TRƯƠNG ĐÌNH THƯỞNG
 

Phó trưởng phòng

LÊ TRỌNG ĐẠI

2.     Lịch sử (thời gian hình thành và các mốc sự kiện).

-         Từ khi thành lập Bệnh viện                      

3.     Tổ chức nhân sự (tổng số cb, nv theo trình độ).

-   Tổng số:22 người  

-       Trong đó:     03  Người trình độ Đại học

4.     Nhiệm vụ chức năng

-         Căn cứ vào kế hoạch của bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng trình Ban giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện.

-         Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng theo kế hoach đã duyệt,để đảm bảo cunng ứng đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính

-         Tổ chức tốt công tác đăng ký, quản lý công văn đi, công văn đến của bệnh viện.Đảm bảo công tác lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định.Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

-         Đảm bảo tiếp khách trong các cuộc họp, hội nghị của bệnh viện

-         Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng các trang thiết bị, tài sản của các khoa phòng trong bệnh viện.

-         Quản lý kho tàng của bệnh viện, các thiết bị thông dụng, quản lý phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô, xe cứu thương theo đúng quy định

-         Thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các trang thiết bị thông dụng, đảm bảo cung ứng đầy đủ điện, nước sạch, và xử lý nước thải trong bệnh viện.

-         Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh (vườn hoa,cây cảnh) hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện và định kỳ kiểm tra chung toàn bệnh viện.

-         Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc.      

-         Đảm bảo trật tự trị an chung, tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

5.     Trang thiết bị (trang thiết bị hiện có tại khoa)

-         Bao gồm các trang thiết bị phục vụ hoạt động của phòng và Bệnh viện như: Máy tính, máy in, máy photo, máy Fax, máy scan, điện thoại, máy chiếu …

6.     Thành tích

-         Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy- Ban giám đốc bệnh viện, phòng HCQT đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ  theo chức năng nhiệm vụ Ban Giám đốc giao cho