Phòng HCQT


Phòng Hành Chính Quản Trị

Điện thoại:0243.8832552

 

1.     Lãnh đạo:

Trưởng phòng

TRƯƠNG ĐÌNH THƯỞNG

Phó trưởng phòng

LÊ TRỌNG ĐẠI

2.     Lịch sử (thời gian hình thành và các mốc sự kiện).

-         Từ khi thành lập Bệnh viện                      

3.     Tổ chức nhân sự (tổng số cb, nv theo trình độ).

-   Tổng số: 12 người  

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trương Đình Thưởng

Trưởng phòng

2

Lê Trọng Đại

Phó trưởng phòng

3

Trần Văn Tuyên

Lái xe cấp cứu

4

Đặng Văn Thố

Lái xe cấp cứu

5

Nguyễn Nam Mỹ

Lái xe

6

Phạm Thảo Nguyên

Thợ điện

7

Nguyễn Thị Yến

Thủ kho

8

Lê Thị Thanh Nga

Văn thư

9

Lại Thị Thu Cúc

Văn thư

10

Nguyễn Thị Thùy Linh

Kế toán

11

Phương Hoài Nam

Thợ điện

12

Lê Minh Quảng

Nhân viên nhà tang lễ

4.     Nhiệm vụ chức năng

Phòng hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện.
Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.
Tổ chức tốt công tác quản lí có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định.
Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.
Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.
Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.
Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư thiết bị thông dụng của bệnh viện.Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện.
Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.
Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.
Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện.
Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.
Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.
Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc bệnh viện. Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện.
Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô. Định kỳ báo cáo giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

5.     Trang thiết bị (trang thiết bị hiện có tại khoa)

-         Bao gồm các trang thiết bị phục vụ hoạt động của phòng và Bệnh viện như: Máy tính, máy in, máy photo, máy Fax, máy scan, điện thoại, máy chiếu …

6.     Thành tích

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy- Ban giám đốc bệnh viện, phòng HCQT đã hoàn thành suất sắc nhiệm vụ  theo chức năng nhiệm vụ Ban Giám đốc giao cho

- Đề tài NCKH: Nhận xét mức độ hài lòng về cơ sở vật chất và một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh nội trú tại Bệnh viện Bắc Thăng Long năm 2019.

        7.     Hình ảnh khoa phòng