Phòng Điều Dưỡng

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Điện thoại: 04.38820709

1. Lãnh đạo

Trưởng phòng

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

 

Phó trưởng phòng

ĐINH DUY NGUNG

 

 

2. Lịch sử

Năm 1994 phòng Điều dưỡng được hình thành tách ra từ phòng Kế hoạch tổng hợp.

3. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 03

Trong đó:

Thạc sĩ: 02

Cử nhân: 01

4. Nhiệm vụ chức năng

-       Tổ chức, chỉ đạo điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

5. Trang thiết bị

-       Đủ trang thiết bị để làm việc.

 

6. Thành tích

6.1. Công tác chuyên môn:

-       Tổ chức các cuộc thi nghê điều dưỡng với qui mô lớn đáp ứng với chỉ đạo của Bộ Y tế, cập nhật kịp thời yêu cầu về công tác điều dưỡng của khu vực.

6.2. Công tác giảng dạy, đào tạo huấn luyện cán bộ:

-       Hàng năm tham gia giảng dạy cho điều dưỡng, học sinh, sinh viên điều dưỡng ở một số trường trung cấp, cao đẳng điều dưỡng.

6.3. Nghiên cứu khoa học:

-       Hàng năm thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trong lĩnh vực điều dưỡng.

6.4. Trao đổi hợp tác và các công tác khác:

-       Thực hiện 1 số dự án hợp tác quốc tế của Pháp, Mỹ.