Phòng Công nghệ thông tin

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điện thoại: 043.883.3139 - Email: cntt.bvbtl@gmail.com

1. Lãnh đạo

 

Trưởng phòng
Trần Văn Tĩnh

 

 

Phó trưởng phòng
Đỗ Thanh Tâm

 

 

 

2. Lịch sử (thời gian hình thành và các mốc sự kiện).

Được thành lập từ năm 2015 theo Quyết định số 2974/QĐ-SYT ngày 07/12/2015 của Giám đốc Sở Y tế Hà Nội về việc thành lập phòng Công nghệ thông tin và phòng Quản lý chất lượng của Bệnh viện Bắc Thăng Long;

3. Tổ chức nhân sự (tổng số cb, nv theo trình độ).

- Tổng số: 5

- Trong đó:

+ Thạc sĩ tin học: 01
+ Kỹ sư tin học: 02
+ Cử nhân tin học: 02

4. Chức Năng - Nhiệm vụ:

Chức năng của Phòng Công nghệ thông tin là Quản lý, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị.

Nhiệm vụ cụ thể của phòng như sau:

– Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị, trình Giám đốc phê duyệt;

– Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các khoa, phòng thuộc đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt;

–  Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của đơn vị cho cán bộ, viên chức của đơn vị.

– Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa phòng và với cơ quan Sở Y tế TP Hà Nội và các đơn vị trong ngành;

– Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của đơn vị;

– Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị.