Khoa TMH

KHOA TAI MŨI HỌNG

Địa chỉ: tầng 2 nhà B - Điện thoại: 0243.968.0716

 

1. Lãnh đạo

Trưởng khoa

TRẦN TIẾN PHONG

 

Điều dưỡng trưởng

NGUYỄN THỊ DINH