Khoa RHM

KHOA RĂNG HÀM MẶT

Địa chỉ:  - Điện thoại: 

 

1. Lãnh đạo

Phụ trách khoa

LÊ VĂN HẠNH

 

Phụ trách công tác điều dưỡng

PHAN THỊ MINH TUYẾT