Khoa Nội Tổng Hợp

KHOA NỘI TỔNG HỢP

Địa chỉ: tầng 4 nhà B - Điện thoại: 043.882.3755

 

1. Lãnh đạo

Trưởng khoa

NGUYỄN THỊ THÚY

Phó trưởng khoa

NGUYỄN THỊ TRANG

 

Điều dưỡng trưởng

BÙI THỊ KIM THÚY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lịch sử

Tiền thân là khoa Nội – Nhi.

Năm 2001 tách ra thành 2 khoa là Khoa Nhi và Khoa Nội Tổng hợp.

Năm 2011 tách ra thành 2 khoa là Khoa Tim mạch – Lão học và Khoa Nội Tổng hợp như ngày nay.

3. Tổ chức nhân sự

Tổng số: 19

Trong đó:

Bác sĩ: 06

Điều dưỡng: 12

Hộ lý: 01

4. Nhiệm vụ chức năng

-       Điều trị, chăm sóc các bệnh nhân mắc bệnh Nội khoa (trừ tim mạch – nội tiết).

5. Trang thiết bị

-       40 giường bệnh

-       BTĐ: 04

-       MTD: 04

-       Monitoring: 01

6. Thành tích

6.1. Công tác chuyên môn:

-       Thực hiện 35 giường kế hoạch.

6.2. Công tác giảng dạy, đào tạo huấn luyện cán bộ:

-       Công tác đào tạo tại chỗ cũng luôn được ưu tiên.

6.3. Nghiên cứu khoa học:

-       Tham gia tích cực các NCKH tại đơn vị, nhiều đề tài đã được nghiệm thu và được đánh giá cao.