Khoa Ngoại Tổng Hợp

KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

Địa chỉ: tầng 2 nhà B - Điện thoại: 0243.968.0716

 

1. Lãnh đạo

Trưởng khoa

TRỊNH ĐẮC HÒA

 

Phó trưởng khoa

NGUYỄN ĐỨC BIÊN

 

Điều dưỡng trưởng

PHẠM XUÂN HIỂN