Khoa Mắt

KHOA MẮT

Địa chỉ:  - Điện thoại: 

 

1. Lãnh đạo

Trưởng khoa

PHẠM VĂN HIỆU

Phụ trách công tác điều dưỡng

DƯƠNG THANH NGA