Khoa Dinh Dưỡng

KHOA DINH DƯỠNG

Địa chỉ: Tầng 3 nhà A         Điện thoại:           

1.     Lãnh đạo

Phụ trách khoa

NGUYỄN THỊ THANH LUYẾN

2.     Lịch sử (thời gian hình thành và các mốc sự kiện).

 

3.     Tổ chức nhân sự (tổng số cb, nv theo trình độ).

-   Tổng số: 04 người.

-    Trong đó:

 

4.     Nhiệm vụ chức năng

 

5.     Trang thiết bị (trang thiết bị hiện có tại khoa)