Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

                Điện thoại:                  

1.     Lãnh đạo

Trưởng khoa
NGUYỄN THỊ THÚY HÀ
Điều dưỡng trưởng
TRẦN THỊ HƯỜNG