Khoa Cấp Cứu

KHOA CẤP CỨU

Địa chỉ: tầng 1 nhà A - Điện thoại: 

 

1. Lãnh đạo

Trưởng khoa

NGUYỄN ĐÌNH LUẬN

 

Điều dưỡng trưởng

NGUYỄN VĂN THỦY