Bộ phận TDCN

BỘ PHẬN THĂM DÒ CHỨC NĂNG

Địa chỉ: Tầng 2 nhà A         Điện thoại:           

1.     Lãnh đạo

Phụ trách

HOÀNG VĂN VĨNH

Điều dưỡng trường

ĐỖ THỊ THU HIỀN

2.     Lịch sử (thời gian hình thành và các mốc sự kiện).

 

3.     Tổ chức nhân sự (tổng số cb, nv theo trình độ).

-   Tổng số: 04 người.

-    Trong đó:

 

4.     Nhiệm vụ chức năng

 

5.     Trang thiết bị (trang thiết bị hiện có tại khoa)