TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 27/02/2019 đến ngày: 05/03/2019. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 20/02/2019 đến ngày: 26/02/2019. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 16/01/2019 đến ngày: 22/01/2019. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 02/01/2019 đến ngày: 08/01/2019. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 26/12/2018 đến ngày: 01/01/2019. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 19/12/2018 đến ngày: 25/12/2018. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 12/12/2018 đến ngày: 18/12/2018. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 05/12/2018 đến ngày: 11/12/2018. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 28/11/2018 đến ngày: 04/12/2018. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 24/10/2018 đến ngày: 30/10/2018. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 17/10/2018 đến ngày: 23/10/2018. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 03/10/2018 đến ngày: 09/10/2018. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 26/09/2018 đến ngày: 02/10/2018. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 05/09/2018 đến ngày: 11/09/2018. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 29/08/2018 đến ngày: 04/09/2018. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 22/08/2018 đến ngày: 28/08/2018. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 15/08/2018 đến ngày: 21/08/2018. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 08/08/2018 đến ngày: 14/08/2018. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 18/07/2018 đến ngày: 24/07/2018. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 11/07/2018 đến ngày: 17/07/2018. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 04/07/2018 đến ngày: 10/07/2018. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 27/06/2018 đến ngày: 03/07/2018. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 13/06/2018 đến ngày: 19/06/2018. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 23/05/2018 đến ngày: 29/05/2018. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 16/05/2018 đến ngày: 22/05/2018. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 09/05/2018 đến ngày: 15/05/2018. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 02/05/2018 đến ngày: 08/05/2018. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 04/04/2018 đến ngày: 10/04/2018. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 07/03/2018 đến ngày: 13/03/2018. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 06/12/2017 đến ngày: 12/12/2017. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 22/11/2017 đến ngày: 28/11/2017. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 08/11/2017 đến ngày: 14/11/2017. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 01/11/2017 đến ngày: 07/11/2017. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 25/10/2017 đến ngày: 31/10/2017. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 18/10/2017 đến ngày: 24/10/2017. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 11/10/2017 đến ngày: 17/10/2017. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 27/09/2017 đến ngày: 03/10/2017. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh Từ ngày 20/09/2017 đến ngày: 26/09/2017. Xem chi tiết tại đây