Tiến tới chuẩn hóa giáo dục Điều dưỡng ở Việt Nam

Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực điều dưỡng Việt Nam, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân thời kỳ hội nhập và phát triển, ngày 2/6/2012, Bộ Y tế phối hợp với Hội Điều dưỡng Việt Nam và Trường Đại học Công Nghệ Queenland (Úc) đã tổ chức Hội thảo tư vấn về Chuẩn giáo dục Điều dưỡng tại Việt Nam.

Theo thống kê của Bộ Y tế, điều dưỡng chiếm gần 40% nhân lực y tế. Trước đây, điều dưỡng chủ yếu được đào tạo trình độ trung cấp và sơ cấp, sau đó là trình độ cao đẳng. Từ năm 1994, Điều dưỡng Việt Nam bắt đầu đào tạo chính quy ở trình độ đại học (4 năm) tại Trường Đại học Y khoa Hà Nội và Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, nước ta có 29 trường đại học, 37 trường cao đẳng và trên 40 trường trung học y tế đang đào tạo điều dưỡng. Tuy nhiên, ngành điều dưỡng đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức như thiếu giáo viên,  thiếu chuyên gia đầu ngành về điều dưỡng. Có tới 70% đội ngũ  giáo viên giảng dạy điều dưỡng không được đào tạo chuyên về điều dưỡng. Khoa học điều dưỡng chưa phát triển kịp với những tiến bộ của thế giới, trong khi đây là một ngành khoa học riêng biệt đã phát triển mạnh mẽ trong khu vực và trên thế giới. Người điều dưỡng chưa được đào tạo để thực hiện chức năng chính là chăm sóc người bệnh; nguồn nhân lực mất cân đối về cơ cấu dẫn đến sử dụng chưa phân biệt văn bằng  đào tạo.

Trước yêu cầu cấp thiết hội nhập với ASEAN và quốc tế, mới đây Bộ y tế đã phê duyệt Chuẩn năng lực cơ bản Điều dưỡng Việt Nam. Chuẩn này được Hội Điều dưỡng Việt Nam đề xướng và khởi thảo xây dựng từ năm 2008. Hiện nay, mỗi quốc gia có Chuẩn năng lực điều dưỡng của đất nước mình và chuẩn năng lực được sử dụng làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo, làm cơ sở đánh giá sinh viên, đánh giá điều dưỡng; làm cơ sở tuyển dụng và sử dụng nhân lực điều dưỡng và cũng là yêu cầu hội nhập của điều dưỡng ASEAN. Tuy nhiên, áp dụng chuẩn năng lực vào xây dựng chương trình đào tạo và đào tạo điều dưỡng là một thách thức với các cơ sở đào tạo điều dưỡng của Việt Nam.