Đánh giá thời gian thực hiện quy trình khám của người bệnh tại bệnh viện Bắc Thăng Long trong 9 tháng, năm 2018

Đánh giá thời gian thực hiện quy trình khám của người bệnh tại bệnh viện Bắc Thăng Long trong 9 tháng, năm 2018

BÁO CÁO

Đánh giá thời gian thực hiện quy trình khám của người bệnh tại bệnh viện

Bắc Thăng Long trong 9 tháng, năm 2018

Căn cứ vào quyết định số 6858/2016/QĐ- BYT,  ngày 18/11/ 2016 về việc ban hành 83 tiêu chí chất lượng bệnh viên Việt Nam; trong đó tiêu chí A1.3 –“Cải tiến quy trình khám bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh”.

Căn cứ vào kết quả khảo sát hài lòng người bệnh năm 2017 về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện năm 2017.

Phòng Quản lý chất lượng đo lường, đánh giá thời gian trên 384 người bệnh đến khám bệnh tại khoa Khám bệnh bệnh viện Bắc Thăng Long trong 9 tháng năm 2018 được kết quả như sau:

1. Thời gian khám lâm sàng

 

TGTB (phút)

Chờ khám

13,4

Thời gian khám + kê đơn

3,1

Tổng thời gian

16,5

Nhận xét: Thời gian NB sau khi được phân luồng tại cửa tiếp đón và chờ đến lượt khám bệnh là: 13,4  phút; Thời gian bác sĩ khám bệnh là: 3,1 phút; Thời gian trung bình của 1NB đến khám không làm cận lâm sàng là: 16,5 phút

2. Thời gian thực hiện cận lâm sàng

2.1. Xét nghiệm

 

TGTB (phút)

Nộp tiền

5,4

Chờ và lấy mẫu

7,3

Thời gian chờ kết quả

96

Tổng thời gian

108,7

Nhận xét: Kết quả trên cho thấy thời gian trung bình NB làm xét nghiệm là 108,7 phút, trong đó NB không có thẻ bảo hiểm mất 5,4 phút đi nộp tiền, chờ và lấy mẫu là 7,3 phút, thời gian chờ kết quả là 96 phút.

2.2. Chẩn đoán hình ảnh

 

TGTB (phút)

Nộp tiền

5,4

Chờ và thực hiện

25,6

Thời gian chờ kết quả

17,3

Tổng thời gian

48,3

Nhận xét: Kết quả trên cho thấy, thời gian trung bình NB thực hiện CĐHA là 48,3 phút, , trong đó NB không sử dụng thẻ bảo hiểm mất 5,4 phút đi nộp tiền, thời gian chờ và thực hiện là 25,6 phút, thời gian chờ kết quả là 17,3 phút.

2.3. Thăm dò chức năng

 

TGTB (phút)

Nộp tiền

5,4

Chờ và thực hiện

8,7

Thời gian chờ kết quả

13,2

Tổng thời gian

27,3

Nhận xét: Kết quả cho thấy thời gian trung bình NB thực hiện TDCN là 27,3 phút, trong đó NB không sử dụng thẻ bảo hiểm mất 5,4 phút đi nộp tiền, thời gian chờ và thực hiện là 8,7 phút, thời gian chờ kết quả là 13,2 phút.

3. Thời gian khám trung bình lần 2 sau khi NB có kết quả cận lâm sàng

 

TGTB (phút)

Chờ khám lần 2

10,4

Thời gian khám lần 2

5

Tổng thời gian

15,4

Nhận xét: Kết quả trên cho thấy thời gian trung bình NB khám lần 2 sau khi đã đủ kết quả cận lâm sàng là 15,4 phút, trong đó thời gian chờ khám là 10,4 phút, thời gian khám, kê đơn tư vấn trung bình là 5 phút.

4. Thanh toán, lấy thẻ, lĩnh thuốc

 

TGTB (phút)

Thanh toán, lấy thẻ

6,9

Lĩnh thuốc

5,02

Tổng thời gian

11,92

Nhận xét: Kết quả cho thấy thời gian trung bình là 11,92 phút, trong đó NB đồng chi trả, bảng kê chi ph, lấy thẻ  BHYT là 6,9 phút, thời gian lĩnh thuốc là 5,02 phút.

5. Tổng thời gian khám và làm cận lâm sàng

a. Khám lâm sàng : 3,1 phút

b. Khám lâm sàng + xét nghiệm (sinh hóa, huyết học,…): 111,8 phút (108,7 + 3,1)

c. Khám lâm sàng+ xét nghiệm  + chẩn đoán hình ảnh: 111,8 phút

d. Khám lâm sàng + xét nghiệm+ CĐHA + TDCN + khám lần 2: 114,8 phút

          f. Tổng thời gian khám LS + xét nghiệm (sinh hóa, huyết học,…) + chẩn đoán hình ảnh + thăm dò chức năng + khám lần 2 + Thanh toán, lĩnh thuốc = 126,72 phút (6 tháng đầu năm 2017 là 144,39 phút), theo QĐ 1313/BYT là 240 phút.

Trên đây là báo cáo đo lường, đánh giá thời gian của Người bệnh đến khám bệnh tại bệnh viện Bắc Thăng Long trong 9 tháng năm 2018.