Chấn chỉnh công tác điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh

Chấn chỉnh công tác điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh

Ngày 12/11/2014, TS Lưu Thị Liên – Phó Giám đốc Sở Y tế đã có công văn chỉ đạo các đơn vị y tế trong ngành tăng cường công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh cũng như thanh kiểm tra, chấn chỉnh công tác này tại từng khoa, phòng.

 

Theo TS Lưu Thị Liên, sau 3 năm triển khai thực hiện Thông tư 07/2011/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn công tác điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh trong bệnh viện tại các đơn vị y tế trong ngành vẫn còn những tồn tại trong công tác tổ chức thực hiện nội dung thông tư, ảnh hưởng đến chăm sóc người bệnh và chất lượng khám chữa bệnh. 
 
Chính vì vậy, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục phổ biến thông tư đến toàn thể cán bộ, nhân viên y tế, chú trọng đối tượng là điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên. Hoàn thiện hệ thống tổ chức chăm sóc người bệnh như hội đồng điều dưỡng, phòng điều dưỡng, điều dưỡng trưởng bệnh viện, điều dưỡng trưởng khối, điều dưỡng trưởng khoa và đảm bảo hoạt động hiệu quả, thiết thực. Đảm bảo đủ nhân lực điều dưỡng và kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị cho công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh theo quy định của Bộ Y tế. Bố trí nhân lực điều dưỡng, hộ sinh viên hợp lý tại các khoa phòng, phân công chăm sóc phù hợp. Sở Y tế đặc biệt lưu ý, các đơn vị tổ chức làm việc theo ca ở các khoa, đặc biệt là khoa cấp cứu, hồi sức tích cực, phẫu thuật, sản và sơ sinh.
 
Từng đơn vị xây dựng chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo định hướng cho điều dưỡng mới tuyển dụng, đào tạo lại cho đội ngũ điều dưỡng đang công tác. Định kỳ đánh giá kiến thức và tay nghề ít nhất 2 năm một lần. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh các sai sót đảm bảo thực hiện tốt nghiệp vụ chuyên môn của điều dưỡng, thực hiện quy tắc ứng xử và Chuẩn đạo đức điều dưỡng viên.

(Nguồn http://www.soyte.hanoi.gov.vn/Default.aspx?u=dt&id=10756)