Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019

BÁO CÁO Kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019

BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019

 

Căn cứ vào kế hoạch chất lượng bệnh viện năm 2019
Ngày 11+12/6 bệnh viện tổ chức kiểm tra đánh giá thực trạng chất lượng các
mặt hoạt động và dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện.
Giúp cung cấp bằng chứng để đề xuất các giải pháp cho công tác cải tiến chất
lượng năm 2019.
Bệnh viện đã thành lập đoàn kiểm tra, với 21 thành viên chính thức và trưng
dụng thêm các viên chức khác.
Nội dung kiểm tra quy chế chuyên môn, chất lượng bệnh viện, phỏng vấn Nhân
viên y tế, người bệnh nội trú, ngoại trú.
Kết quả kiểm tra, đánh giá được tóm tắt tại đây.