BÁO CÁO Kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2019

Nội dung kiểm tra quy chế chuyên môn, chất lượng bệnh viện, phỏng vấn Nhân viên y tế, người bệnh nội trú, ngoại trú

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2019

      

Căn cứ vào kế hoạch chất lượng bệnh viện năm 2019

Ngày 17+18/10 bệnh viện tổ chức kiểm tra đánh giá thực trạng chất lượng các mặt hoạt động và dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện.

 Giúp cung cấp bằng chứng để đề xuất các giải pháp cho công tác cải tiến chất lượng năm 2019.

 Bệnh viện đã thành lập đoàn kiểm tra, với 21 thành viên chính thức và trưng dụng thêm các viên chức khác.

Nội dung kiểm tra quy chế chuyên môn, chất lượng bệnh viện, phỏng vấn Nhân viên y tế, người bệnh nội trú, ngoại trú.

Kết quả kiểm tra, đánh giá được tóm tắt tại đây